Trajecten
Persoonlijke begeleiding

Trajecten
Persoonlijke begeleiding

Doel
Deze vorm van ondersteuning richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid
en maatschappelijke participatie van klant en/of diens systeem. 

Doel
Deze vorm van ondersteuning richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van klant en/of diens systeem. 

Doel
Deze vorm van ondersteuning richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van klant en/of diens systeem. 

Doel
Deze vorm van ondersteuning richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van klant en/of diens systeem. 

Insteek en werkwijze
De persoonlijke begeleiding van onze klanten gebeurt vanuit het idee dat er bij de meeste individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij, wordt daarom bij elk individu en/of haar systeem gekeken naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats van naar beperkingen en onmogelijkheden.

Er wordt gewerkt op basis van individueel opgestelde ondersteuningsplannen, waarbij de focus uiteindelijk op autonoom functioneren ligt. Aan de weg die wordt afgelegd om dit te bereiken ligt de behoeftehiërarchie van Maslow ten grondslag. Dit houdt in dat er gestart wordt bij de primaire behoeften van een persoon en vervolgens alle leefgebieden (financiële situatie; wonen/werk; hulpverlening; opleiding; vrijetijdsbesteding en sociaal netwerk) stap voor stap geoptimaliseerd worden. Per leefgebied wordt in het ondersteuningsplan stapsgewijs beschreven welke interventies er binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden uitgevoerd. Dit wordt gezamenlijk met de klant gedaan, waarbij in de eerste plaats aandacht uitgaat naar het daadwerkelijk contact maken en het laten ontstaan van een goede samenwerkingsrelatie.

Inwwerking maslow’s pyramide-v2

Uitleg: Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven
naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Wanneer aan een behoefte
voldaan is schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten
voldoen alvorens verder te kunnen stijgen.

Uitleg: Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Wanneer aan een behoefte voldaan is schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trapontbreekt of wegvalt zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens verder te kunnen stijgen.

De individuele ondersteuning richt zich verder op:

*
Het inzichtelijk maken van factoren die als belemmerend kunnen werken, om vervolgens te bepalen welke specifieke interventies er nodig zijn deze te verhelpen. Te denken valt aan: ordenen van de administratie en financiën of het regelen van mobiliteit of kinderopvang.

*
Indien noodzakelijk organiseert de coach hierbij integraal overleg met de verschillende betrokken hulpverleners, of zet externe hulpverlening in.

*
Coaching richt zich met name op het ontwikkelen en versterken van de competenties en sterke kanten van de klant, het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen en het uitdagen en wegnemen van eventuele angsten.

*
Inwerking kent veel mogelijkheden om gerichte werkervaring op te doen bij een vrijwilligersorganisatie of een samenwerkingspartner. Op deze manier wordt de afstand tot de arbeidsmarkt nog kleiner gemaakt; het werk biedt een dagritme, geeft de kans om sociale contacten aan te gaan, versterkt werknemersvaardigheden en het maakt inzichtelijk van welke belemmeringen er nog sprake is.

*
Uitgangspunt is altijd dat de coaches de problematiek rondom de klant of het systeem niet zelf proberen op te lossen, maar de klant moeten leren en ondersteunen om zelfredzaam te zijn en zo autonoom mogelijk te kunnen functioneren en participeren

Op deze manier wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en wordt eventuele doorstroom naar een vervolgtraject -dat zich richt op toetreding tot de arbeidsmarkt- mogelijk.Inwerking houdt tijdens al deze trajecten nauw overleg met zowel de klant als het netwerk en fungeert hierbij als gelijkwaardige gesprekspartner. Door in gesprek te gaan en blijven met alle partijen, verwachtingen uit te spreken en naar overeenkomsten te zoeken, kan men elkaar optimaal ondersteunen.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving.

Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen.

Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar 
de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inwerking

Wij geloven in aandacht voor kwetsbare individuen in onze samenleving. Wij zien dat er veel (jonge) mensen zijn die unieke talenten hebben maar dit door verschillende problemen niet tot uiting kunnen laten komen. Inwerking kijkt bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kantoor Heerhugowaard

Bezoekadres
Marconistraat 16

1704 RG Heerhugowaard

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Telefoon
088 0551300

Kantoor Den Helder

Nijverheidsweg 8B
1785 AA Den Helder

Kantoor Dordrecht

Merwedestraat 52-54  
3313 CS Dordrecht (O&C)

KW_erkend_schildje-300×300

InWerking BV | Algemene Voorwaarden | KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018

InWerking BV | Algemene voorwaarden
KvK Alkmaar 37129502 | Copyright 2018