Inwerking staat net als andere coaching bedrijven voor een grote uitdaging in deze huidige crisistijd. Onze deelnemers hebben ons nodig - velen nog meer dan ooit - maar we hebben beperkte middelen en worden uitgedaagd in “anders” coachen. Inwerking kent als kern van haar dienstverlening het persoonlijke contact met deelnemers, het bouwen aan een vertrouwensrelatie om zo veranderingen te verwezenlijken. De uitdaging in deze tijd is om dit op afstand mogelijk te maken, om zo isolement te voorkomen en deelnemers niet terug te laten vallen in oude patronen met als gevolg een grotere afstand tot participatie en/of het werkende leven.

Online coaching

Steeds vaker wordt coaching op afstand ingezet in organisaties en binnen trajecten in verband met de voordelen die het biedt doordat het plaats- en tijdonafhankelijk is. Bovendien kent coaching op afstand een bijzondere dynamiek die heel krachtig en effectief kan zijn waardoor er in kortere tijd een duurzaam resultaat bereikt kan worden.

Coaching op afstand is goed in te zetten voor al onze re-integratie en coachingstrajecten. Inwerking blijft de trajecten op maat aanbieden door het doel en de werkwijze per traject vast te stellen. Deze werkwijze vergroot de kans op goede resultaten en past binnen de visie van Inwerking.

Onze jonge generatie werknemers is opgegroeid met sociale en digitale media en kent de weg in deze omgeving.

Nota: Online coachen wordt niet toegepast als vervanging maar als aanvulling op het bestaande aanbod van de dienstverlening van Inwerking. Dit zorgt ervoor dat de signalering van de deelnemer (op verschillende leefgebieden) onveranderd blijft en de coach vanuit een persoonlijke benadering blijft coachen. De aanvulling van op afstand coachen op de dienstverlening maakt dat de deelnemer nog zelfstandiger kan participeren in de samenleving. 

Werkwijze – online coaching als middel

Binnen Inwerking wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van online coaching: bellen, videobellen, appen en mailen. Het unieke karakter van Inwerking gaat vooral om betrokkenheid en proactief coachen. Wij bouwen gericht aan een stabiele relatie tussen coach en klant; dit is volgens ons -en dit wordt onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek- van grote invloed op het succes van een traject. Aan de hand van verschillende digitale vormen van communicatie behouden wij dit unieke karakter. Bovendien maakt online coaching het mogelijk dat er snel en regelmatig contact gelegd kan worden met een deelnemer (of vanuit deelnemer naar coach). De middelen van coaching op afstand kunnen worden gezien als volwaardig. De coaches (her)kennen de voor- en nadelen en de deelnemer zal geïnformeerd worden over de wijze waarop de ondersteuning wordt ingericht. 

Bellen

Als voordeel heeft telefonisch coachen dat je meerdere malen per week korter contact kan hebben als klanten in een moeilijkere fase zitten op werk (en/of privé) en dat je ook mogelijkheden biedt om flexibel te plannen. Klanten voelen zich gehoord en serieus genomen en dit is bevorderend voor de relatie tussen klant en coach. Communicatie en coaching via de telefoon verloopt anders dan wanneer je elkaar ziet. Beide partijen werken geconcentreerder. De coaches van Inwerking kunnen informatie adequaat verwerken en analyseren. Hiermee wordt bedoeld dat de coach de lijn van het verhaal van de deelnemer volgt, deze juist interpreteert en miscommunicatie voorkomt door bij onduidelijkheden gerichte vragen te stellen. Daarnaast is de coach in staat om vanuit een professionele houding flexibel en adequaat om te gaan met taal in de gespreksvoering en heeft hij/zij een open houding. De coach kan zich op afstand goed uitdrukken en kan zich aanpassen aan het begripsniveau van de deelnemer.

De voordelen op een rij:

 • Telefonisch coachen werkt laagdrempeliger, mensen hoeven hun huis niet uit;
 • Geen reistijd;
 • Mensen komen via de telefoon sneller tot de kern;
 • Mensen voelen zich vaak vrijer om te praten in een eigen omgeving.
 • Je kan je specifiek focussen i.p.v. meerdere dingen te bespreken in één uur tijd.
 • Er zijn vaker korte en krachtige evaluatiemomenten om te checken hoe het proces loopt en wat er nog nodig is in het contact.

Onderzoek: Mensen en vooral deelnemers voelen zich vaak thuis meer op hun gemak. Dit zorgt ervoor dat ze het gevoel hebben vrijer te kunnen praten en minder moeite hebben met de sociale interactie (Jackson&Bourne, 2020).

Online/ telefonische therapie komt ook steeds vaker voor in de GGZ. Voor het effect en resultaat van de behandeling (psychotherapie) blijkt uit onderzoek dat het hebben van face tot face contact geen voorwaarde is. Behandelaren hebben vooral zelf het idee dat dit belangrijk is omdat ze anders signalen missen, maar de behandeling is niet minder effectief (Kolibrie Psychotherapie in gesprek op NPO Radio 1).

Videobellen

Videobellen of beeldbellen lijkt van alle online coaching het meest op een face-to-facegesprek aangezien lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen behouden blijven in een gesprek. Dit betekent dat coaches van Inwerking deze nieuwe manier van coachen snel en gemakkelijk kunnen toepassen omdat de coachingsvaardigheden hetzelfde blijven.

Daarnaast kunnen de coaches online trainingen (van sollicitatietraining tot assertiviteitstraining) en modules aanbieden waar deelnemers via videobellen aan kunnen deelnemen. Deelnemers kunnen op deze manier op een interactieve wijze met opdrachten aan de slag gaan.

Ook kunnen er online coaching sessies (in groepen) met een coach worden aangeboden waarbij meerdere deelnemers tegelijk gecoacht kunnen worden.

De voordelen van videobellen op een rij:

 • Je hebt geen reistijd maar wel face-to-face contact;
 • Je bent als coach flexibel in het indelen van je agenda;
 • Je kan vaker voor een kortere tijd afspreken waardoor de betrokkenheid van de deelnemer bij zijn/haar eigen leerproces groot blijft en er een langduriger resultaat bereikt kan worden.
 • Je bent geneigd om kleine doelen te stellen. Kleine stappen zorgen ervoor dat een deelnemer zich verder ontwikkelt of in ontwikkelversnelling komt.

App-contact

Jongeren (tussen 18 en 30 jaar) sturen over het algemeen liever een berichtje dan dat zij bellen. Appen voelt veilig omdat je tijd hebt om goed na te denken voordat je reageert. Terwijl je bij bellen goed moet luisteren en direct moet reageren.

Contact via Whatsapp is laagdrempelig wat het contact met klanten persoonlijk maakt. Coaches binnen Inwerking weten de goede tone-of-voice te bepalen doordat wij al langere tijd van dit communicatiemiddel gebruik maken in coachingstrajecten. Als coach is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat klanten bij

Whatsapp gebruik bepaalde verwachting hebben. Zo gaan zij bijvoorbeeld uit van een snellere reactietijd dan bij (video)bellen of mailen. Coaches van Inwerking maken voorafgaand aan het traject afspraken met klanten over reactietijden om verwachtingen te managen.

De voordelen van App-contact op een rij:

 • Het contact is laagdrempelig;
 • Je haalt klanten uit een isolement;
 • Coaches zijn snel bereikbaar;
 • Het contact is persoonlijk;
 • Het fungeert tevens als middel om afspraken te bevestigen.
 • Doordat het contact middels geschreven tekst gaat, krijgt de klant (meer) structuur en duidelijkheid/voorspelbaarheid.

Onderzoek: Jongeren sturen veel liever een berichtje dan dat ze iemand aan de telefoon krijgen. Een deel van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar, 38 procent, geeft zelfs aan last te hebben van bel-angst blijkt uit onderzoek van marktonderzoekbureau Motivication.

E-coaching

Net als bij Whatsapp heeft mailen ofwel E-coaching het voordeel dat je niet direct hoeft te reageren. Bepalend en onderscheidend voor E-coaching zijn: A-synchroniteit (je hoeft niet beiden tegelijk online te zijn), sociale anonimiteit (klanten voelen zich vrijer in het contact) en schrijven (helpt bij het structuren van gedachten). Hoewel E-coaching veel voordelen biedt voor zowel de klant als de coach, vindt een deel van onze doelgroep schrijven lastig. Daarnaast krijgen klanten veel vrijheid, ze vinden het hierdoor soms lastig om in het coachproces te blijven.

De voordelen van E-coaching op een rij:

 • Kan overal en altijd;
 • Geeft mensen de gelegenheid om te reflecteren en na te denken (gestelde vragen kunnen even bezinken);
 • Door kleine stappen te zetten, kan je in een hoge frequentie zetten;
 • Je kan specifiek focussen i.p.v. meerdere dingen te bespreken in één uur tijd;
 • Iemand voelt zich vrij om zich prijs te geven;
 • Doordat het contact middels geschreven tekst gaat, krijgt de klant (meer) structuur en duidelijkheid/voorspelbaarheid.
 • De klant kan zich makkelijke openstellen door sociale anonimiteit, hierdoor kom je makkelijker tot de kern; schrijven helpt bij het verwerken van emoties en bij het structuren van gedachten;

Samenvatting - conclusie

Er kan worden geconcludeerd dat de klant bij online coaching het heft meer in eigen handen heeft om dit op eigen manier en eigen tijd te doen (waar normaal gesproken niet altijd tijd voor is). Groot voordeel bij “coachen op afstand” is dat de klant zelf bepaalt wanneer hij/zij werkt aan zijn/haar traject.  Bovendien zijn de contactenmomenten frequenter (dan bij face-to-face coaching) waardoor de betrokkenheid van de deelnemer bij zijn/haar eigen leerproces groot blijft en er sneller een langduriger resultaat bereikt kan worden.

Wij willen de kanttekening maken dat de ervaring leert dat een deel van onze doelgroep de vrijheid van coachen op afstand niet aankan en verdwijnt. Daarom is het van groot belang, net als bij het face-to-face coachen, dat de coach pro-actief blijft in zijn toenadering. De coach zoekt contact wanneer dit uitblijft vanuit de deelnemer, de coach geeft werkopdrachten, de coach stelt actief vragen, de coach laat betrokkenheid en begrip zien en neemt zo nodig een leidende rol in het contact.

Praktisch: Het is belangrijk dat er voorafgaand aan de “coaching op afstand” samen met de klant een plan van aanpak wordt gemaakt. Hierin wordt besproken hoe de coaching vorm wordt geven, wanneer de contactmomenten plaatsvinden, wat voor soort contact er plaatsvindt en welke hulpmiddelen worden ingezet. Daarnaast worden de doelen van de coaching (lange en korte termijn) besproken en geregistreerd. Het document met afspraken over het traject, kan vervolgens ook gebruikt worden om de voortgang van de coaching te registeren.

Tijdens de evaluatie wordt gereflecteerd en worden waar nodig doelen toegevoegd en/of bijgesteld. De volgende vragen worden onder andere beantwoord: worden contactmomenten nagekomen, op welke wijze wordt er aan de doelen gewerkt, hoe ervaart de klant de contactmomenten en wat is het resultaat. Dit kan in een vast format vanuit Inwerking.